Civilizācijas principi

failu arhīvs по-русски in English

9.nodaļa Kopsavilkums

Pastāv ideāla cilvēku sabiedrības organizācija, kuru sauc varnāšrama. Tā nodrošina stabilitāti, pārticību, gandarījumu un brīvību (dharma-artha-kāma-mokša).

Atbilstoši motivācijai, cilvēkus iedala četrās profesionālajās grupās (varna). Cilvēka dzīvi iedala četros posmos (āšrama). Motivācija ir iedzimta, balstās uz trim gunām (sattva-raģas-tamas) un mūža laikā nemainās. Katrs cilvēks ir labākais no tā, kas viņš spēj būt. Varnāšrama attīsta cilvēkos četras labās īpašības: tīrību, līdzjūtību, askētismu un ilgtspēju (šoķam-dajā-tapas-satjam). Cilvēku mijiedarbība balstās uz šīm četrām īpašībām. Varnas un āšrama kombinācija nosaka cilvēka iztikas avotus un attiecības ar citiem sabiedrības locekļiem.

Varnāšrama ir Dieva izveidota, viņš nosaka dažādo grupu pienākumus. Dievs uztur šo sistēmu, izglītojot cilvēkus personiski, caur svētajiem rakstiem un caur saviem pārstāvjiem; kā arī atalgojot cilvēkus, kas savu pienākumu pilda. Četri labumi (sākot ar stabilitāti) un četras labās īpašības nāk no Dieva.

Četras profesiju grupas ir: meistari (šūdras), biznesmeņi (vĒšjas), vadītāji (kšatriji) un skolotāji (brāhmani). Talants piemīt ikvienam cilvēkam, taču tā izkopšanai ir nepieciešama izglītība un prakse. Faktiskā varna ir atkarīga no cilvēka īpašībām un darbības. Cilvēks pats ir atbildīgs par tās izvēli, bet Dievs atalgo tikai tos centienus, kas atbilst iedzimtajai dabai. Tīrība ir īpašība, ar kuru strādā meistari, līdzjūtība — ar kuru strādā biznesmeņi, askētisms — ar kuru strādā vadītāji un ilgtspēja — ar kuru strādā skolotāji.

Ja cilvēkam ir grūti ilgstoši koncentrēties, viņam ir piemērots tikai meistara tipa darbs. Citādi, ja viņam ir grūti izprast citus cilvēkus, tad vispiemērotākais ir biznesmeņa darbs. Citādi, ja cilvēks nespēj pārvarēt grūtības, viņam vispiemērotākais ir vadītāja darbs. Atlikušajā gadījumā cilvēkam jācenšas izprast pasauli kā vienotu veselumu, strādājot skolotāja darbu. Izejot caur dzīves posmiem (āšramiem), cilvēks sasniedz to stadiju, kas ir viņa galvenais spēka pielikšanas punkts.

Četri dzīves posmi ir studijas, saimniecība, pensija un garīgā prakse. Ne visiem cilvēkiem ir piemēroti visi āšrami, bet mainīt to secību nedrīkst. Students pamatā izkopj tīrību un viņu uztur aizgādņi. Saimnieks pamatā izkopj līdzjūtību un pārtiek no algas. Pensionārs pamatā izkopj askētismu un pārtiek no uzkrājumiem. Mūks pamatā izkopj ilgtspēju un pārtiek no ziedojumiem.

Mūsu laikmetā cilvēkiem ir ļoti grūti izpildīt savus materiālos pienākumus, tāpēc visiem kopīgs garīgais pienākums ir slavēt Dievu, galvenokārt — daudzinot Dieva vārdus. Tas ļauj gan pārvarēt visas materiālās grūtības, gan sasniegt visus garīgos mērķus. Katram cilvēkam ir nepieciešams sapnis, un sapnim ir jābūt pietiekami lielam, lai to nevarētu piepildīt bez Dieva palīdzības. Piemēram, šūdras sapnis varētu būt atrast labu darbu vai saimnieku, vĒšjas — sapelnīt vairāk naudas, nekā viņš spēj notērēt, kšatrija — iegūt nemirstīgu slavu, brāhmana — padarīt visu pasauli laimīgu.


Galvenais kritērijs varnas noteikšanai ir iedzimtā motivācija. Tā tiek fiksēta dzimšanas brīdī un mūža laikā nemainās. Motivācija rodas no cilvēka pieķeršanās trim gunām:

Pārskata tabula

4 varnas (profesionālā motivācija)Pārpasaulība
4 sociālie statusišūdra (meistars)vĒšja (biznesmenis)kšatrijs (vadītājs)brāhmans (skolotājs)jogs
brahmaķārī (students)tīrībatīrībatīrībatīrībatīrība
grihastha (strādājošais,saimnieks)(līdzjūtība)līdzjūtībalīdzjūtībalīdzjūtībalīdzjūtība
vānaprastha (pensionārs)(askētisms)askētismsaskētismsaskētisms
samnjāsī (mūks)(ilgtspēja)(ilgtspēja)ilgtspējailgtspēja
resurss
laiksnaudavarazināšanaslaime
princips
šOķa (tīrība)dajā (līdzjūtība)tapas (askētisms)satjam (ilgtspēja)joga (reliģija)
dominējošā guna
tamassvisas trīsraģassattvaneviena
motivācija
meistarībabagātībakārtībaizpratnemīlestība
purušārtha (civilizācijas labums)
dharma (stabilitāte)artha (labklājība)kāma (gandarījums)mokša (brīvība)(prēma) (mīlestība)
grēks
izlaidībagaļēšanaapreibināšanāsbezatbildībaskaudība
saistītie tikumi
tīrība, lojalitātelabestība, empātijaizlēmība, augstsirdībapaškontrole, praktiskumsneierobežoti

Cilvēka sociālo statusu (āšramu) galvenokārt nosaka viņa ienākumu avots.
4 sociālie statusiienākumu avotsattīstāmā īpašībasvarīgākais varnai
brahmaķārī (students)aizgādņitīrība (šOķa)šūdra
grihastha (saimnieks)darbs/algalīdzjūtība (dajā)vĒšja
vānaprastha (pensionārs)uzkrājumiaskētisms (tapas)kšatrijs
samnjāsī (mūks)ziedojumiilgtspēja (satjam)brāhmans

Vēl dažas svarīgas domas

Galvenā valsts funkcija ir nodrošināt tās pilsoņiem labus darba apstākļus. Visas citas valsts funkcijas ir pakārtotas.

No valsts viedokļa, darbs vienmēr ir veltīts otram cilvēkam — klientam, pasūtītājam. Personisko problēmu risināšana ir tam pakārtota un pati par sevi nav darbs. Bet no atsevišķā cilvēka viedokļa, vienīgais, kas pilnībā ir viņa rīcībā, ir paša prāts un ķermenis, tāpēc jebkurš darbs — tas ir darbs pašam ar sevi. Labs sabiedrības loceklis mainās tā, lai ar viņu būtu patīkami sadarboties, nevis tā, lai viņam būtu ērtāk ekspluatēt pārējo sabiedrību.

Ikvienam ir sava mūža misija. Savas misijas izpilde ir augstākais iespējamais gandarījums. Laba misija ir tāda, kas nav izpildāma saviem spēkim. Tā prasa mērķtiecīgu piepūli visa mūža garumā un Dieva palīdzību.

Stiprai sabiedrībai obligāti ir jābūt daudzveidīgai. Pārāk vienveidīga sabiedrība ir panīkusi, novājināta. Kad cilvēki nepārkāpj profesionālās un sociālās robežas, viņi ir daudz stiprāki savā stāvoklī. Tā ir daļa no pirmā principa, tīrības.

Ikvienam var būt darbs, kas ir interesants, gandarījumu nesošs, izaicinošs bet iespējams, labi attīsta raksturu un nodrošina iztiku, jo ir vajadzīgs citiem, un citi to novērtē. Stiprā sabiedrībā ikviens var būt eksperts. Viduvējībām tur nav vietas. Sašaurinot savu specializāciju saskaņā ar savām spējām, ikviens var būt pasaulē labākais savā nozarē.

Vislielākā daudzveidība un specializācija ir meistaru starpā. Biznesmeņi ir mazāk specializēti, vadītāji ir vēl universālāki, un skolotāji ir visuniversālākie. Tikai skolotāji spēj savienoties un apvienot sabiedrību, pat pasaules mērogā, nevis proletārieši, kā to aicināja padomju laikā.

Četri civilizācijas principi visi ir spēka avots. Bez sekošanas tiem nav iespējams kompetenti pildīt savus sociālos un profesionālos pienākumus.

Cilvēks, kas labi pilda savus pienākumus, ir kā maģija. Viņa kvalifikācija no malas izskatās pārcilvēciska, neiespējama, diletants neko tādu nespēj imitēt. Augsta profesionālā kvalifikācija garantē stabilitāti, tāds cilvēks nekad nepazaudēs darbu.

Zāles pret civillaulībām: Ja sieva palīdz vīram viņa misijas izpildē, viņš to nekad neatraidīs. Laulība pirmām kārtām ir biznesa līgums, kurā sieva pieņem vīra misiju kā savējo. Maz ticams, ka kāds varētu atraidīt meiteni, kas palīdz viņa misijas izpildē, vai neapprecēt viņu.

Ilgtspēja (satjam) ir vienīgais no četriem civilizācijas principiem, kas 100% strādā šajā strīdu laikmetā, jo nav atkarīga no pārējās sabiedrības. Tās spēks ir atkarīgs tikai no Dieva, kurš nekad nedegradē un nav pakļauts Kali laikmeta ietekmei. Ja cilvēks ciena Augstāko Patiesību, Patiesība arī viņu respektē. Rezultāts ir tāds, ka patiesīga cilvēka vārdi un vēlmes piepildās.

Pirmos trīs principus (mūsu laikmetā) nākas stiprināt ar garīgo praksi, tāpēc ka degradējusī sabiedrība traucē strādāt pat lojāliem meistariem, dāsniem biznesmeņiem un iedvesmotiem vadītājiem.

Līdz 5 gadu vecumam cilvēka profesionālajai grupai ir jābūt skaidrai, lai varētu viņam nodrošināt mērķtiecīgu apmācību.

Galavārds profesijas izvēlē pieder pašam cilvēkam, ne viņa tēvam, skolotājam, valdībai vai Dievībai.

Sievietes dzīvi vairāk nosaka viņas vīra profesija, nevis savējā. Vīra profesija ir svarīgāka.

Tulasi Gaoranga Files


SerafimSarovski Darbs Fonds Darbs Maizes darbs PostService Maizes darbs PostService Draugu portāls